Yuav tsum muaj pov thawj ntawm kev ua neeg xam xaj Asmeskas/kev nkag tebchaws

Sau koj plaub tus tswv haujlwm kawg, kev ua haujlwm lossis kev ua haujlwm pub dawb, pib nrog cov tsis ntev los no, suav nrog kev ua tub rog. Piav tej qhov khoob hauv kev ua haujlwm

Kawm keeb kwm yav dhau
Sau peb lub tsev kawm ntawv kawg uas tau mus kawm, pib nrog qhov tsis ntev los no, chaw nyob, hnub tuaj koom, thiab kawm tiav qib siab

References
Sau npe, chaw nyob thiab tus xov tooj ntawm peb lub lag luam / kev ua haujlwm uas tsis cuam tshuam nrog koj. Yog tias tsis tsim nyog, sau peb lub tsev kawm ntawv lossis cov ntaub ntawv ntiag tug uas tsis cuam tshuam nrog koj.

Kev Tshawb Fawb Txog Cov Ntawv Pov Thawj & Tso Tawm

Cov Ntawv Tso Cai Ua Haujlwm / Daim Ntawv Pov Thawj / Tus lej

lwm yam

lawm