Plains Area Mental Health Center muab qhov chaw muaj txiaj ntsig zoo rau kev ua haujlwm thiab pab lwm tus, nrog rau kev ua haujlwm hauv ntau yam tshwj xeeb ntawm kev puas siab puas ntsws nrog rau kev txhawb nqa cov neeg ua haujlwm.

Cov kev qhib tam sim no tau teev tseg hauv qab no, tab sis yog tias koj txaus siab thiab muaj kev txawj ntse, thov xa PAMHC Daim Ntawv Thov Kev Ua Haujlwm thiab koj qhov resume rau application@pamhc.org lossis xa ntawv rau:

Plains Area Mental Health, Inc.PO Box 70Le Mars, IA 51031

PAMHC Daim Ntawv Thov Kev Ua Haujlwm

PAMHC Cov txheej txheem ntiav neeg ua haujlwm