Plains Area Mental Health Center yog ib lub koom haum tsis muaj txiaj ntsig thiab koj cov nyiaj pub dawb yuav raug txiav tawm tag nrho. Koj cov nyiaj pub dawb pub dawb pub rau peb muab peb cov kev pabcuam rau ntau tus neeg uas muaj teebmeem kev puas hlwb hauv peb cov zej zog. Ua tsaug rau koj xav txog qhov khoom plig ntawm ib qho twg!