** Cov tib neeg uas xav kawm ntxiv txog Kev Pabcuam Kev Noj Qab Haus Huv Integrated yuav tsum hu rau (712) 225-1490

Thaum Lub Xya Hli 1, 2014, Plains Area Mental Health Center tau raug xaiv los ntawm Magellan Behavioral Health ntawm Iowa los pib Kev Pabcuam Kev Noj Qab Haus Huv (IHS) rau cov neeg laus thiab menyuam yaus hauv Buena Vista, Carroll, Cherokee, Crawford, Greene, Ida, Monona, Plymouth, Sac thiab Sioux County. Tsim los ntawm Affordable Care Act, nws yog ib qho txiaj ntsig ntxiv rau Medicaid cov neeg koom nrog tsim nyog thiab yog dawb kiag li. IHS yog ib txoj hauv kev zoo uas ua kom cov neeg koom tau txais kev saib xyuas dav dav thiab koom ua ke nrog rau kev sib txuas ntawm lub hlwb, thaum hais txog lawv cov kev xav tau kev txhawb nqa. Kuj tseem muaj lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Kev Tiv Thaiv thiab Kev Noj Qab Haus Huv thiab txhawb kom tib neeg hloov pauv txoj kev noj qab haus huv.

Txhua tus neeg tuaj koom raug xaiv ib pab neeg ua haujlwm nrog rau Tus Kws Saib Xyuas Neeg Mob, Tus Saib Xyuas Kev Saib Xyuas, thiab Kev Pabcuam Peer (tus neeg laus) thiab Family Peer Support Specialists (cov menyuam yaus) uas nquag tshuaj xyuas tus tswvcuab lub hlwb thiab kev kho mob thiab tsim ib qho kev npaj saib xyuas tus kheej los muab:

  • Kev pab hauv kev tshawb nrhiav kev kho mob thiab nkag mus rau cov peev txheej
  • Kev txhawb nqa tus kheej
  • Tsom ntsoov rau kev noj qab haus huv, kev tiv thaiv kev ua ub no, kev kawm, thiab kev xaiv kev noj qab haus huv

Cov neeg laus muaj peev xwm muaj xws li cov neeg muaj tus mob schizophrenia, kev puas siab puas ntsws bipolar, kev nyuaj siab loj, thiab lwm yam kev mob hlwb uas ua rau muaj kev puas tsuaj loj hauv kev ua haujlwm txhua hnub. Cov menyuam yaus tsim nyog yog cov uas muaj kev puas siab puas ntsws loj (SED), suav nrog kev kuaj mob hlwb, kev coj cwj pwm lossis kev xav uas ua rau muaj kev puas tsuaj ntawm kev ua haujlwm txhua hnub.

Thaum tso npe rau hauv Kev Pabcuam Kev Noj Qab Haus Huv Integrated yog ib qho yooj yim thiab pub dawb, cov txiaj ntsig ntxiv rau koj lossis tus neeg koj hlub kev noj qab haus huv tag nrho tej zaum yuav tsis muaj nqis. Cov tib neeg xav paub ntxiv txog Kev Pabcuam Kev Noj Qab Haus Huv Integrated yuav tsum hu rau (712) 225-1490.

Peb Qhov Chaw

Nrog 15 qhov chaw hauv Northwest Iowa, Plains Area Mental Health Center tau yooj yim nkag tau thiab yooj yim rau koj.