Yog koj xav tau kev pab xwm txheej ceev, hu rau 1.888.546.0730.
Koj tseem tuaj yeem hu rau peb tus xov tooj hu dawb ntawm 1.800.325.1192.
Email rau peb ntawm contact@pamhc.org.

Hu rau qhov chaw tshwj xeeb, saib peb qhov chaw nplooj ntawv rau tag nrho qhov chaw nyob thiab tus xov tooj hauv koj lub zej zog.

Hu rau daim ntawv

Peb Qhov Chaw

Nrog 15 qhov chaw hauv Northwest Iowa, Plains Area Mental Health Center tau yooj yim nkag tau thiab yooj yim rau koj.