Thawj thawj zaug cov neeg tuaj saib, peb muab kev pabcuam Qhib Kev Nkag Mus. Qhov no txhais tau tias thaum koj thawj zaug tuaj ntsib koj tuaj yeem nres yam tsis tau teem caij ntsib nrog Tus Saib Xyuas Saib Xyuas Neeg Mob nrog rau tus kws kho mob tshwj xeeb los tham txog dab tsi tshwm sim thiab cov kauj ruam tom ntej mus rau lub neej zoo siab. Tib yam uas koj yuav tsum tau nqa yog kev tuav pov hwm lossis cov ntaub ntawv them nyiaj! 

Qhib Sijhawm Qhib:

  • Monday-Thursday 8:00 teev sawv ntxov-2:30 teev tsaus ntuj
  • Hnub Friday 8:00 teev sawv ntxov-1:30 teev tsaus ntuj

 

Hu rau qhov chaw tshwj xeeb, saib peb qhov chaw nplooj ntawv rau tag nrho qhov chaw nyob thiab tus xov tooj hauv koj lub zej zog.

Hu rau daim ntawv

Peb Qhov Chaw

Nrog 12 qhov chaw hauv Northwest Iowa, Plains Area Mental Health Center tau yooj yim nkag tau thiab yooj yim rau koj.